ČEKAJUĆI AMERIČKE HELIKOPTERE: Helez pojasnio gdje je nastao problem, OS BiH imaju jasnu misiju

POLITIKA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u maju ove godine, među ostalim, donijelo je odluku značajnu u kontekstu jačanja kapaciteta u odbrambenom sektoru, i to o izmjenama i dopuni Odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH (OSBiH).

Tada je iz Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH rečeni kako nastavljaju započetu nabavku američkih helikoptera Bell UH-1H-II Huey II (Hjui Dva), što bi se trebalo realizirati u naredne tri godine. Za to je, kako su pojasnili, BiH osigurala 3,6 miliona KM, a ostatak će omogućiti Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Sada je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Kešo (SDA) postavio je zastupničko pitanje vezano za tvrdnju ministra odbrane Zukana Heleza da je novac za nabavku američkih helikoptera bio prebačen Ministarstvu odbrane, ali da je povučen.

Kešo je pitao da li su u pitanju helikopteri o kojima je razgovarano na sjednici Vijeća ministara BiH iz maja ove godine ili su u pitanju neborbeni helikopteri.

Ministarstvo odbrane BiH u odgovoru navodi kako je na 11. sjednici održanoj 11. 5. 2023. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopuni odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za MO BiH.

 

“Odlukom je u članu 3. utvrđeno da se članu 2. stav (1) iza tačke d) dodaje tačka e) koja glasi: “Sredstva u iznosu od 3.600.000 KM bit će osigurana iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za fiskalnu 2023. godinu i alocirana na “VP nabavke helikoptera za MO i OS BiH” do kraja trećeg kvartala tekuće godine (najkasnije do 30.09.2023. godine).”

Sredstva su na zahtjev Ministarstva odbrane bila prebačena na račun Ministarstva odbrane, ali su i povučena nalogom zamjenika ministra za finansije i budžet”, navode iz Helezovog ministarstva.

Dalje dodaju da bez pretenzija da se komentarišu izneseni politički stavovi koji su uslijedili nakon toga, kako mogu ponuditi samo činjenice kojima raspolažu.

“Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora od 12.04.2023. godine, definirano je korištenje tekuće rezerve.

Predmet Instrukcije je postupak i način ostvarivanja prava budžetskih korisnika na sredstva iz tekuće rezerve, kao i drugim transferima iz sredstava tekuće rezerve u okviru ukupnog iznosa odobrenog Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za ovu namjenu.

Članom II definisano je da budžetski korisnik, koji iskazuje potrebu za budžetskim sredstvima iz tekuće rezerve obraća se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zahtjevom prijedloga odluke za dodjelu sredstava iz tekuće rezerve, uz koji obavezno prilaže mišljenje Ministarstva finansija 1 trezora Bosne i Hercegovine.

 

Dakle, ovom Instrukcijom ničim nije propisana forma zahtjeva za tekuću rezervu, tako da već donesena Odluka formalno-pravno ispunjava uvjete iz Instrukcije, jer jasno definira korištenje tekuće rezerve, i provedena je kompletna procedura, jer je odluka donesena i potpisana od strane predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

To je bilo istaknuto i stavovima predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i generalnog sekretara Vijeća ministara BiH”, navode iz Ministarstva odbrane.

Iako je Ministarstvo odbrane ponovno uputilo novu odluku za korištenje tekuće rezerve, jer su prvobitno iz Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH (usmeno) rekli da treba, pa su onda rekli da ne treba, odredba u članu 3. usvojene odluke je, kako tvrde, jasna i precizna.

“Nova odluka je samo prepisivanje onoga što je već prošlo sve procedure. Prema stajalištu Ministarstva odbrane, ne postoji uporište i opravdanje za dodatnu odluku, jer Instrukcija to nije definirala, tako da je to tautologija već donesene odluke.

U Odluci o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine, koju je Vijeće ministara usvojilo na sjednici održanoj 11.05.2023. godine, osim što je definisan period važenja projekta, u članu 1. u stavu (1) iza riječi, nabavka” dodane se riječi,, neborbeni višenamjenski – UH II”.

Svrha upotrebe helikoptera proizilazi iz misije i zadataka Oružanih snaga BiH utvrđenih Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine”, kažu iz Ministarstva odbrane.